Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto VOP upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.apartman-tatry.sk a jej podstránkach a subdoménach (ďalej len „stránka“).

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto VOP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom apartmánov a príslušnou platnou legislatívou.

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť QUICKREAL group s. r. o., Dr. Herza 26, 98401 Lucenec, IČO: 50340573, DIČ: 2120285189, tel. kontakt: +421 918 388 888, e-mail: info@apartman-tatry.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „ubytovateľ“)

1.4. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2020.

II. VÝBER A REZERVOVÁCIA SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby ubytovania alebo doplnkové služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v rezervačnom systéme. Odberateľ objednáva služby u poskytovateľa prostredníctvom rezervačného formulára na stránke. Objednávka je zároveň návrhom nájomnej zmluvy / zmluvy o ubytovaní. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po potvrdení objednávky poskytovateľom – emailom na adresu ktorú objednávateľ uviedol vo formulári na stránke. Bez vyplnenia údajov a poskytnutia súhlasu na spracovanie údajov nie je možné vykonať rezerváciu. Predmetom zmluvy je krátkodobý prenájom priestorov neslúžiacich na trvalé ubytovanie a úprava podmienok na uplatnenie vzájomných zodpovednostných vzťahov. Na prenájom sa primerane použijú ustanovenia zmluvy o nájme a zmluvy o ubytovaní.

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v apartmánoch podobnej úrovne, ak to nie je dostupné má hosť nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil.

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré systém generuje automaticky v systéme aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa. Objednávateľ nemá nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb po vykonaní rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke je možné zaplatiť výhradne prostredníctvom platobnej brány na stránke. Podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania ubytovania / služieb je  zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

3.2. Ak objednávateľ v momente rezervovania neuhradí 100% zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky zruší v plnom rozsahu.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku / rezerváciu kedykoľvek pred dňom nástupu na pobyt v súlade so storno podmienkami uvedenými nižšie v týchto VOP. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj bez uvedenia dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdení s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, kópia dokladu o úhrade zálohy za pobyt. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať  e-mailom na adresu: info@apartman-tatry.sk alebo poštou doporučene na adresu expertREAL s.r.o., Karpatské nám. 10A, 831 06  Bratislava.

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu menej ako 90 kalendárnych dní pred nástupom na pobyt má poskytovateľ právo zúčtovať 100% celkovej ceny pobytu a nevyčerpaných služieb ako storno poplatok. Pri zrušení rezervácie viac ako 90 kalendárnych dní pred nástupom na pobyt je zrušenie rezervácie zdarma a objednávateľ dostane vrátené celé zaplatené plnenie.

4.3. Storno poplatok ubytovateľ započíta so zaplatenou cenou rezervácie v deň oznámenia odstúpenia od objednávky. Prípadný zostatok zaplatenej ceny rezervácie prevedie ubytovateľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia. Ak nebola úhrada ceny vykonaná pred odstúpením od objednávky, je storno poplatok splatný dňom nasledujúcim po oznámení odstúpenia.

4.4. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu platobnej brány a iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú adresu zaslaný daňový doklad o úhrade zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásiť sa na recepcii hotela. Nástup na pobyt je možný v deň príchodu od 14.00 hod. do 18.00 hod., odchod z ubytovania je v deň odchodu od 06.00 hod. do 10.00 hod. V prípade, ak si hosť pri rezervácii pobytu zakúpi doplnkovú službu neskorý check-in jeho nástup na pobyt je možný v čase 14.00-23:59 hod. a/alebo službu neskorý check-out, jeho odchod z ubytovania je možný v deň odchodu do 12:00 hod.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom budú spracované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov.

6.2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári na marketingové účely a/alebo vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (v prípade ak takúto možnosť označil ako súhlas v zaškrtávacom políčku). Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Svoj súhlas na spracovanie údajov pre marketingové účely a/alebo zasielanie noviniek emailom môže hosť kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne či emailom na kontaktných adresách ubytovateľa.

VII. Poskytnutie služieb a reklamácia služieb 

7.1. Dňom poskytnutia služby sa rozumie deň keď bola služba poskytnutá, alebo sprístupnená nájomcovi v objednanom rozsahu, nehľadiac na dodatočné objednávky (doplnkové služby).

7.2. Reklamácie kvality a rozsahu služieb nemajú vplyv na splatnosť ceny.

7.3. Objednávateľ môže reklamovať kvalitu a rozsah poskytnutých služieb elektronicky alebo písomne.

7.4. Reklamovať kvalitu a / alebo rozsah poskytnutých služieb možno najneskôr v deň ukončenia ubytovania/prenájmu.

7.5. Ak prenajímateľ / ubytovateľ v lehote 30 dní od podania reklamácie reklamáciu nevybaví, neodmietne reklamáciu sčasti alebo úplne, prípadne ak do 30 dní od podania reklamácie nezabezpečí vrátenie zaplatenej ceny alebo jej primeranej časti v rozsahu uznanej reklamácie, má objednávateľ právo domáhať sa vrátenia zaplatenej ceny, prípadne jej primeranej časti pred príslušným súdom.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

8.1. Podmienkou náhrady škody na vnesených veciach – ceninách, peniazoch nad 100 EUR (a ekvivalentoch) a klenotoch je ich uloženie v zabezpečenom priestore /sejfe/. V prípade, že nie sú takto vnesené predmety uložené, je táto skutočnosť dostatočným dôkazom nesplnenia povinnosti poškodeného predchádzať vzniku škôd.

8.2. Zodpovednosť nájomcu a s ním spoločne zaviazaných osôb za škody na zariadení apartmánu a jeho priestory, sa považuje za preukázanú ak ku škode došlo počas užívania priestorov apartmánu, ak sú takéto škody zistené najneskôr v deň skončenia nájmu, a sú spísané v zázname o vzniknutých škodách, v opačnom prípade iba ak je priebeh škodovej udalosti zaznamenaný prenajímateľom alebo poskytovateľom služieb.

8.3. Zodpovednosť za škody sa vzťahuje aj na spoločné priestory užívané viacerými nájomcami, spoločné priestory jednotlivých budov v ktorých sa apartmány nachádzajú a na škody na priľahlých pozemkoch, ak ich poškodenia zakladá povinnosť prenajímateľa na náhradu škody voči vlastníkovi veci.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Zmluvné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke www.apartman-tatry.sk . v deň odoslania objednávky. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi.

 

 

Ubytovanie

Apartmán Superior

Vonkajšie posedenie

Wifi internet a televízia

Fitness centrum

Wellness a detský kútik

Parkovanie

Kontakt

apartman-tatry.sk

+421 918 388 888

info@apartman-tatry.sk

Tatranská 611

Veľká Lomnica

Stránky mesta